Zpracování a ochrana osobních údajů
GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY

Tyto informace o zpracování osobních údajů připravené s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zároveň s ohledem na související legislativu objasňují, které osobní údaje shromažďujeme v souvislosti s poskytováním našich služeb klientům a komunikací s nimi a jak tyto údaje používáme a chráníme.)

Kdo jsme a naše kontaktní údaje

Jsme společnost ENHANCERS s.r.o., IČO: 068 80 321, se sídlem Radlická 2343/48, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290650 („Společnost“, „my“), a při své činnosti zpracováváme osobní údaje svých klientů, zákazníků. V souladu s Nařízením tedy vystupujeme jako správce osobních údajů.

Klientem se pro účely tohoto dokumentu rozumí:

 • jakákoliv fyzická osoba, která nás požádá o poskytnutí našich služeb, kterými se rozumí zejména služby v oblasti kariérního a pracovního poradenství, hledání zaměstnání/zaměstnavatele, kariérního koučinku, rozvojových tréninků, pracovní adaptace a související činnosti;
 • fyzická osoba, která se nás obrátí s doporučením jiné fyzické osoby hledající zaměstnání či práci;
 • fyzická osoba, na kterou se obracíme z doporučení osoby pod písm. (b) výše; a/nebo
 • fyzická osoba, jejíchž osobní údaje zpracováváme v důsledku poskytování služeb jejímu zaměstnavateli.

Jaké údaje zpracováváme

Při poskytování našich služeb klientům zpracováváme různé druhy údajů, tyto je však obecně možné rozdělit do následujících kategorií

 • Identifikační údaje
  Mezi identifikační údaje řadíme zejména titul, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum a místo narození.
 • Kontaktní údaje
  Mezi kontaktní údaje řadíme zejména adresu trvalého pobytu, korespondenční adresu, telefonní číslo a adresu elektronické pošty.
 • Demografické údaje
  Mezi demografické údaje řadíme zejména údaje o věku, pohlaví, státní příslušnosti, rodinném stavu, národnosti
 • Údaje související s hodnocením práce
  Mezi tyto údaje řadíme především údaje o Vašem pracovním výkonu, o plnění pracovněprávních povinností, o Vašem hodnocení nadřízeným a další související informace.
 • Údaje související s odměňováním
  Mezi tyto údaje řadíme především údaje o výši mzdy (aktuální, minulé i navrhované).
 • Údaje ze životopisu
  Údaje ze životopisu typicky obsahují kromě identifikačních, kontaktních, demografických údajů a údajů o dosažené kvalifikaci nebo způsobilosti také údaje o předchozích zaměstnáních včetně náplně práce, délky jejich trvání a důvodu jejich ukončení a podpis zaměstnance.
 • Údaje zahrnuté v komunikaci a získané v rámci poskytování služeb
  Mezi údaje zahrnuté v komunikaci a získané v rámci poskytnutých služeb zařazujeme především jakékoliv osobní údaje, které nám v rámci poskytování služeb či v komunikaci s námi klienti poskytnou.
 • Platební údaje
  Mezi platební údaje řadíme především údaj o Vašem bankovním účtu.

Jak údaje využíváme

Osobní údaje klientů shromažďujeme a využíváme v souladu s účinnými právními předpisy, a to zejména pro:

 • Poskytování služeb na vyžádání klienta
  Výše uvedené osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem řádného výkonu našich aktivit, čili poskytování Vám služeb souvisejících zejména s kariérním a pracovním poradenstvím, recruitingem, koučinkem, pracovní adaptací, či moderovanými workshopy. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy (poskytování služeb) s Vámi či jednání o ní nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonnou ani smluvní povinností, jejich neposkytnutí by nám však znemožnilo efektivně a bezpečně plnit smlouvu s Vámi a poskytovat Vám klientský servis.
 • Kontakt prostřednictvím našich webových stránek
  Za účelem komunikace s Vámi na základě Vašeho požadavku zadaného prostřednictvím příslušného formuláře na našich webových stránkách a za účelem vyřízení jakéhokoliv Vašeho dotazu vzneseného e-mailem či telefonicky můžeme zpracovávat zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy (odpovědi na Váš požadavek) a na základě našich oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonnou ani smluvní povinností, jejich neposkytnutí by nám však znemožnilo efektivně reagovat na Vaše žádosti a komunikovat s Vámi.)
 • Reakce na doporučení klientů hledajících zaměstnání
  Za účelem odpovědi Vám na Vaše doporučení jiného klienta hledajícího zaměstnání můžeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonnou ani smluvní povinností, jejich neposkytnutí by nám však znemožnilo efektivně reagovat na Vaše doporučení a poskytnout Vám zpětnou vazbu.
 • Nabízení našich služeb na základě doporučení
  Za účelem nabídnutí Vám našich služeb spočívajících v kariérním a pracovním poradenství můžeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, která nám byly poskytnuty jiným klientem doporučujícím Vás nám jako osobu hledající zaměstnání. Pro účely Vašeho kontaktování, ověření tohoto doporučení a nabídnutí Vám našich služeb (tj. pro účely našeho přímého marketingu) nezpracováváme jakékoliv jiné Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a Vašeho souhlasu, přičemž tyto údaje získáváme od třetí osoby, našeho jiného klienta, a proto jejich poskytnutí není závislé na Vaší vůli.
  Potvrzujeme nicméně, že z naší strany nebudete žádným způsobem kontaktování v případě, že nám s tímto neudělíte souhlas.
 • Zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání
  Vaši osobu můžeme zařadit do naší databáze uchazečů o zaměstnání, která nám slouží jako zdroj potenciálních uchazečů v případě poptávky našeho smluvního partnera, zaměstnavatele, na vyhledání vhodného zaměstnance na volné pracovní místo. Za tímto účelem jsme oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje výlučně na základě Vašeho souhlasu. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonnou ani smluvní povinností. Souhlas k jejich poskytnutí nám nemusíte poskytnout, nemůže být žádnými způsoby vynucován a můžete jej kdykoliv odvolat.
 • Plnění zákonných povinností
  Vaše identifikační, kontaktní a platební údaje zpracováváme taktéž za účelem plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daní. Zpracování Vašich osobních údajů je v takovém případě nezbytné pro splnění našich právních povinností (daňových, účetních) a bez jejich poskytnutí bychom nebyli schopni naše zákonné povinnosti řádně plnit.
 • Ochranu našich oprávněných zájmů
  Vaše identifikační, kontaktní a platební údaje a údaje získané v rámci poskytování našich služeb zpracováváme za účelem archivace s cílem ochrany našich oprávněných zájmů, zejména prokázání našich právních nároků. Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu a jejich poskytnutí sice není zákonnou ani smluvní povinností, ale v případě jejich neposkytnutí nemusíme být schopni naše oprávněné zájmy řádně bránit a vymáhat.
 • Zlepšování vztahů se zákazníky, zlepšování našich obchodních strategií, služeb a produktů
  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro účely zlepšování našich vztahů se zákazníky, vylepšování našich osobních strategií, jakož i zlepšování našich produktů a služeb, Vašich zážitků s nimi, a dále pro administrativní účely. Zpracování osobních údajů je v takovém případě založeno na našich oprávněných zájmech. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonnou ani smluvní povinností a jste oprávněni proti tomuto zpracování vznést námitku.

  Jako záruku dodržování našich závazků jsme zároveň zabezpečili, že Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro stanovený účel anebo pro zákonný a slučitelný účel, přičemž tato informace se aplikuje na každý z uvedených účelů.

  Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předávání do třetích zemí mimo území Evropské Unie či do mezinárodních organizací.

  Ubezpečujeme Vás, že při zpracování osobních údajů pro shora uvedené účely ani jinak neprovádíme tzv. automatizované rozhodování ani profilování, když takové postupy nejsou k plnění shora uvedených účelů třeba.

 

Jako záruku dodržování našich závazků jsme zároveň zabezpečili, že Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro stanovený účel anebo pro zákonný a slučitelný účel, přičemž tato informace se aplikuje na každý z uvedených účelů.

Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předávání do třetích zemí mimo území Evropské Unie či do mezinárodních organizací.

Ubezpečujeme Vás, že při zpracování osobních údajů pro shora uvedené účely ani jinak neprovádíme tzv. automatizované rozhodování ani profilování, když takové postupy nejsou k plnění shora uvedených účelů třeba.

 

Jak údaje sdílíme

Vaše osobní údaje sdílíme vždy jen s důvěryhodnými partnery a přidruženými osobami společnosti, způsobem, jakým nám právní předpisy umožňují a na základě příslušných smluv zajišťujících přiměřenou ochranu osobních údajů.

 • Námi pověření zpracovatelé
  Spolupracujeme s partnery, kteří nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby a produkty a zefektivňovat komunikaci s našimi klienty. Osobní údaje poskytujeme pověřeným zpracovatelům za účelem zpracování osobních údajů pro naši společnost a na základě našich pokynů. Tito partneři musí dodržovat závazek přísné důvěrnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a/nebo smlouvami, které jsme s nimi uzavřeli.

  Našimi zpracovateli jsou zejména osoby a společnosti, které pro nás zabezpečují poskytování služeb klientům, přímý kontakt s klienty, doručování produktů, servisní služby, právní služby, vymáhání pohledávek, poskytování technických a IT služeb a jiné poradenské a konzultační činnosti.

 • Zaměstnavatelé
  Za účelem řádného poskytování Vám našich služeb spočívajících především ve vyhledání vhodného zaměstnání a zaměstnavatele můžeme předávat Vaše osobní údaje zaměstnavatelům obsaženým v naší databázi smluvních partnerů.

  Toto předání Vašich osobních údajů je buďto nezbytné pro řádné plnění smlouvy s Vámi a poskytnutí Vám našich služeb, nebo se zakládá na Vašem souhlasu. Upozorňujeme, že tito zaměstnavatelé vůči Vám vystupují jako samostatní správci Vašich osobních údajů, a je tudíž jejich vlastní zákonnou povinností řádně a včas Vás informovat o tom, jak Vaše osobní údaje zpracovávají, chrání a jak s nimi nakládají.

 • Jiní příjemci
  Osobní údaje sdílíme s právnickými a fyzickými osobami, státními orgány a veřejnými institucemi, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k těmto informacím, jejich použití, uchovávání nebo zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro:

  • dodržení příslušného právního předpisu nebo vykonatelné žádosti orgánů veřejné správy;
  • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení;
  • postup zaměřený na řešení podvodů či bezpečnostních incidentů;
  • ochranu před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti naší Společnosti, našich klientů nebo veřejnosti, tak jak to vyžadují nebo dovolují právní předpisy.

  Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli více údajů, než je nezbytné k dosažení daného účelu zpracování.

Jak můžete nakládat s Vašimi údaji

Jako klient máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese info@jobfit.cz. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti.

Platné právní předpisy a Nařízení Vám přiznávají zejména tato práva:

 • Právo na přístup
  Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z čl. 15 Nařízení. V případě velkého množství údajů můžeme požadovat, abyste specifikovali požadavek na konkrétní údaje, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na opravu
  K tomu, abychom zpracovávali jen Vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme Vaše nesprávné či neúplné údaje, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění.
 • Právo na výmaz
  Budou-li naplněny podmínky článku 17 Nařízení, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, pokud jste například odvolali Váš souhlas se zpracováním (v případech, kde dochází ke zpracování na základě souhlasu), úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným účelem, který by další zpracování odůvodňoval. Vaše údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků, pro splnění právní povinnosti nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu.)
 • Právo na omezení zpracování
  Budou-li naplněny podmínky čl. 18 Nařízení, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat, když například popíráte přesnost zpracovávaných údajů anebo v případě, že je zpracování protiprávní a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu.
 • Právo na přenositelnost
  Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu anebo prováděné za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem, a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje předáme přímo k jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování
  Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádímeli zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a Vaše osobní údaje vymažeme.
 • Právo podat stížnost
  Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s Nařízením, nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na některý z příslušných dozorových úřadů, zejména v členském státě Vašeho trvalého pobytu nebo místa údajného porušení. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web: www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.
 • Právo odvolat souhlas
  Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

Odkud máme Vaše údaje

Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme:

 • přímo od Vás prostřednictvím předání při osobním jednání, nebo předáním od Vás v rámci telefonické, e-mailové či jiné společné komunikace;
 • od jiného klienta v rámci jeho doporučení Vás jako osoby hledající zaměstnání či práci; a/nebo
 • sledováním Vašeho výkonu a práce pro případné zaměstnavatele v rámci poskytování některých našich služeb.

Jak dlouho a kde údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na důvodu jejich zpracování a předmětu poskytovaných služeb. Obecně však platí, že osobní údaje zpracováváme po dobu:

 • trvání našeho obchodního vztahu s klientem a dobu nezbytnou k poskytnutí našich služeb klientovi, pro které jsou taková data nezbytná a potřebná;
 • pěti let, je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • do namítnutí zpracování, při kterém Vaše práva a zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy;
 • deseti let od ukončení vztahu s klientem (splnění smlouvy či jiného ukončení smluvního vztahu) pro účely ochrany našich oprávněných zájmů, zejména na uplatňování, prokazování a obhajování našich práv, zájmů, nároků, nejdéle však do namítnutí zpracování, při kterém práva a zájmy subjektů údajů převáží nad našimi oprávněnými zájmy;
 • deseti let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění, pro účely plnění našich zákonných povinností podle zákona o dani z přidané hodnoty; a/nebo
 • po dobu 2 týdnů od jejich obdržení, a to za účelem přijetí Vaší zpětné vazby a souhlasu v případě, že jste doporučeným potenciálním klientem; nejpozději však do výslovného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů.

Po uplynutí této doby jsme oprávněni zpracovávat Vaše údaje jen pro slučitelné účely a pro zvláštní účely typu archivace či statistiky. V ostatních případech jsme povinni Vaše údaje smazat.

Vaše osobní údaje uchováváme výhradně na serverech naší společnosti, či u našich důvěryhodných partnerů.

 

Změny tohoto dokumentu

Znění tohoto dokumentu jsme oprávněni měnit, zejména za účelem zapracování legislativních změn, či změn účelů a prostředků zpracovávání. Vaše práva vyplývající z tohoto dokumentu anebo příslušných právních předpisů však neomezíme. V případě, že dojde ke změnám tohoto dokumentu způsobilým ovlivnit Vaše práva, vhodným způsobem Vás na to s dostatečným předstihem upozorníme.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.